Rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laatimispäivämäärä 4.1.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

Fc LaPa ry (1811138-2) Kaukaankatu 23, 53200 Lappeenranta. S-posti: info@fclapa.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Markku Timonen, os. Jupiterinkatu 5 A, 53850 Lappeenranta.

S-posti: manka@markkutimonen.net

REKISTERIN NIMI

Fc LaPa ry:n Jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Fc LaPan jäsenyyden hoitamiseen, yhteyden pitoon, tiedotukseen, sekä tietojen tallentamiseen Suomen Palloliiton järjestelmiin. Joukkueiden ja seuran vastaavien henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon. Kampanjoihin osallistuneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon kampanjan aikana. Lisäksi niitä kerätään, jotta voi osallistua kampanjan yhteydessä järjestettävään arvontaan. Kyselyihin vastanneiden ja palautetta antaneiden henkilötietoja kysytään ja ne voi halutessaan antaa, jotta henkilöihin voidaan olla yhteydessä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, yhteystiedot, sähköpostiosoite, syntymäaika, laskutustiedot, kansallisuus. Fc LaPan verkkosivuille lähetettävään materiaaliin liitetyt yhteystiedot. Fc LaPan markkinointitilaisuuksissa kerätyt yhteystiedot. Markkinoinnissa, kyselyiden ja palautteen keräämisen yhteydessä voidaan kysyä nimi ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, sekä suostumus yhteydenottoon, mikäli niitä tarvitaan arvonnan takia, tai tietojen antaja haluaa, että olemme yhteydessä. Arvontaan osallistuminen ja tietojen antaminen on vapaaehtoista. Arvonnan yhteydessä annettuja henkilötietoja ei yhdistetä kyselyissä ja palautteissa annettuun muuhun tietoon.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot rekisteriin saadaan toimintaan osallistuvien itsensä ilmoittamina.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Jäsentietoja voidaan luovuttaa ja tallentaa Suomen Palloliiton järjestelmiin niiden omantietosuojaselosteen mukaiseen käyttöön pelaajien rekisteröinnin ja pelipassien, sekä otteluihin osallistumisien mahdollistamiseksi. Jäsenrekisteriin tallennettuja rekisteröityä koskevia tietoja luovutetaan Suomen Palloliitolle urheilutoimintaan osallistumiseen vaadittavan lisenssin (Pelipassi) rekisteröimistä ja hallinnointia varten, ja käsitellään Suomen Palloliiton ylläpitämässä Pelipaikka-rekisterissä. Lisätietoja Suomen Palloliiton noudattamasta tietosuojakäytännöstä voit saada osoitteesta https://www.palloliitto.fi/tietosuoja/. Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa: voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

  • Manuaalinen aineisto

Rekisterin tietojen manuaalista käsittelyä vältetään, mutta silloin kun se ei ole mahdollista, säilytetään manuaaliset aineistot suojatuissa tiloissa. Kyselyihin osallistuneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on analysoitu ja raportoitu. Tämän jälkeen raaka-datasta hävitetään henkilötiedot ja data arkistoidaan. Arvontoihin osallistuneiden tiedot hävitetään, kun arvonta on suoritettu.

  • ATK:lla käsitellyt tiedot

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa tai tiedostoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa. Kyselyihin osallistuneiden henkilötiedot hävitetään, kun kyselyn tulokset on analysoitu ja raportoitu. Tämän jälkeen raaka-datasta hävitetään henkilötiedot ja data arkistoidaan. Arvontoihin osallistuneiden tiedot hävitetään, kun arvonta on suoritettu.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallinnoijan yhteyshenkilölle.

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia hallinnoijaa poistamaan hänen lomakkeella ilmoittamansa tiedot lähettämällä kirjallinen pyyntö hallinnoijan yhteyshenkilölle.